Pedagógusok Szakszervezete

 

Fülöpné Szűcs Mária Tolna megyei elnök részére

 

Szekszárd

Arany János utca 17-21.

7100

 

psztolna@pedagogusok.hu

 

Tárgy: az Egyenlő Bánásmód Hatóság

ügyfélfogadásai Tolna és

Baranya megyében

 

 

Tisztelt Elnök Asszony!

 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.) Baranya és Tolna megyei referenseként tájékoztatom Önt és a szakszervezet tagjait arról, hogy a hatóság Szekszárdon és Pécsen, valamint Tolna és Baranya megye valamennyi járási székhelyén ingyenes ügyfélfogadásokat tart azon személyek részére, akiket diszkrimináció ért.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz jelentős számban érkeznek panaszbejelentések, eljárást kezdeményező kérelmek olyan cégekkel, intézményekkel szemben, amelyek a munkára való jelentkezés, a munkaszerződés megkötése, vagy közszférában dolgozók esetén a kinevezés során, ezt követően a foglalkoztatás időtartama alatt, vagy a munkaviszony, illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetése során hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak valamely munkavállalójukkal, vagy a munkahelyre jelentkezővel szemben.

 

Különböző járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál (régi nevükön munkaügyi központokban) is tartok ügyfélfogadásokat és magam is tapasztalom, hogy az álláskeresők egy részét egy-egy munkahelyre történő jelentkezésük, vagy a korábbi munkaviszonyuk, közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetése során hátrányos megkülönböztetés érte, vagy éri.

Ön és a Pedagógusok Szakszervezetének, illetve alapszervezeteinek tisztségviselői rendszeresen szembesülhetnek méltánytalannak tartott munkáltatói intézkedésekkel, amelyek egy része okozati összefüggésben áll a munkavállalók, közalkalmazottak valamely, törvény által védett adottságával, magatartásával, jellemzőjével.

 

Fontosnak tartom, hogy megismerjük egymás tevékenységét, hiszen az ügyfélkörünkben minden bizonnyal vannak átfedések. Emiatt néhány szóban ismertetném az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységét.

 

A hatóság szolgáltatása a hátrányosan megkülönböztetett személyek jogvédelmének a biztosítása érdekében működik.

 

Az ügyfélfogadások célja, hogy az ügyfeleket ért diszkriminációs sérelmeket feltárja és – a jogszabályi előfeltételek fennállása esetén – meginduljanak a megfelelő eljárások a sérelmet okozó szervvel, gazdasági társasággal, hatósággal, intézménnyel szemben.

 

 

Az eljárás akkor indulhat meg, ha az ügyfelet valamely, törvény által védett tulajdonsága (például egészségi állapota, életkora, anyanyelve, fogyatékossága, anyasága – terhessége, családi állapota, politikai véleménye, vallási – világnézeti meggyőződése, vagyoni helyzete, társadalmi származása, nemzetiséghez tartozása, érdekképviseleti szervhez tartozása, stb.) miatt éri hátrányos megkülönböztetés. Bizonyos társadalmi csoportokat, például a nyugdíj előtt állókat, az egészségkárosodott személyeket, a fogyatékkal élőket, a várandós, vagy kisgyermekes anyákat, az átlagosnál gyakrabban ér hátrányos megkülönböztetés és sok esetben éppen ők azok, akik nem képesek hatékonyan megvédeni az érdekeiket.

 

Kiemelném a várandós hölgyek és a kisgyermekes anyák, valamint az egészségkárosodottak és a nyugdíj előtt állók munkajogi helyzetét. A munkáltatók ugyan igénybe vehetnek szociális hozzájárulási adó-kedvezményt, továbbá egyes pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat, ha például kisgyermekes anyákat foglalkoztatnak, ennek ellenére tapasztalunk olyan munkáltatói hozzáállást is, amely a várandós munkavállalók munkaviszonyának a megszüntetésére, vagy a kisgyermekes anyák jelentkezésének az elutasítására irányul. Nem ritka, hogy állásinterjúk során a munkáltatók nyíltan rákérdeznek a munkahelyre jelentkező fiatal hölgyektől a gyermekvállalással összefüggő terveikre, vagy a gyermekük, betegség esetén történő elhelyezésével, felügyeletével kapcsolatos körülményekre. Sajnos sok esetben a munkajogi védelem kijátszásával eltávolítják a munkáltatók az adott munkahelyről a várandós hölgyeket, akiknek éppen akkor szűnik meg a munkaviszonyuk és egyben a társadalombiztosítási jogviszonyuk, amikor azokra a legnagyobb szükségük lenne.

Ez a munkáltatói magatartás nem csak a versenyszférában, hanem a közszférában is előfordul. Magam is felvettem már olyan panaszbejelentéseket, amelyeknek a tárgya az egészségügyben, vagy oktatásügyben, illetve óvodai ellátásban dolgozó, várandós hölgyek közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetése volt.

 

Az elmúlt években több olyan eljárás is indult a hatóság előtt, amelyek alapjául szolgáló esetekben a munkáltató éppen az érdekképviselethez tartozásuk miatt alkalmazott diszkriminatív intézkedéseket egyes szakszervezeti vezetőkkel, vagy szakszervezeti tagokkal szemben. Nagy nyilvánosságot kapott egy tömegközlekedési cég jogellenes gyakorlata, amely szerint bizonyos szakszervezethez tartozó, autóbusz-vezető munkakörben dolgozó munkavállalókat az alacsonyabb munkabér elérését eredményező, rövidebb járatokra osztotta be, míg a hosszabb menetidejű és nagyobb távolság levezetését igénylő járatokra olyan gépkocsi-vezetők kerültek, akik vagy nem voltak szakszervezeti tagok, vagy olyan érdekképviselet tagjai voltak, amely nem konfrontálódott a munkáltatóval.

 

Baranya megyében ismertté vált olyan eset is, amelynek során a munkáltató néhány középvezetője, egyes munkavállalókat a szakszervezeti tagságuk miatt zaklatott, fenyegetett, illetve az alapító tagok és a tisztségviselők munkaviszonyát, átszervezésre hivatkozással megszüntették.

 

Gyakran előfordulnak olyan esetek is, amikor a munkavállalók munkaviszonyát ténylegesen a betegségük, átmeneti keresőképtelenségük, munkahelyi balesetük miatt szünteti meg a munkáltató, természetesen valamilyen más, ettől független indokra hivatkozással.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ilyen esetekben általában segítséget tud nyújtani és a jogsértésről történt tudomásszerzéstől számított egy éves elévülési időn belül megindított eljárások során ki tudja vizsgálni a konkrét ügyeket. A hatóság megpróbál a sérelmet szenvedett ügyfelek részére egy számukra előnyös elégtételt tartalmazó egyezséget jóváhagyni, vagy ha erre az eset körülményei, illetve a felek nyilatkozata miatt nincs lehetőség, úgy az eljárás alá vont bepanaszolt szervezetet, gazdasági társaságot, közigazgatási szervet, intézményt, meghatározott szankcióval sújtja. Az eljárások jelentős részének a jövőbeli jogsértéseket tekintve megelőző hatása is van, hiszen gyakran előfordul, hogy ugyanaz a kifogásolt diszkriminatív helyzet ugyanazon (pl. munkavállalói) csoport más tagjai számára is hátrányt jelentene a jövőben.

 

Az eljárásoknak az a célja, hogy az egyedi eseteken túlmutató hatást érjenek el és a bepanaszolt szervek, társaságok, intézmények, szervezetek leendő döntéseit befolyásolják.  A hatóság eljárása, ide értve az általam végzett ügyfélfogadást is, a sérelmet szenvedett ügyfelek számára költségmentes.

 

Egyenlő bánásmód referensként lejegyzőkönyvezem a panaszokat, illetve jogi tanácsadást nyújtok az ügyfeleknek. Vannak olyan esetek, amikor a panasz elbírálása nem tartozik a hatóság hatáskörébe, ilyenkor tájékoztatom az ügyfelet a lehetséges más hatóság előtti, vagy bírósági eljárás lehetőségéről.

 

Baranya megyében az ügyfélfogadások hétfőnként és csütörtökönként délután 14.00 órától – 16.00 óráig a Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályánál (7621 Pécs, Mátyás király utca 32.) kereshetőek fel.

Ezen felül, minden hónap harmadik pénteki napján délelőtt 9.00-től – 11.00 óráig a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületénél (7621 Pécs, Lyceum utca 5.) tartok ügyfélfogadást.

 

Tolna megyében az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadásai az alábbi helyszíneken működnek:

Szekszárdon minden hónap első és második szerdai napján délelőtt 8.00-tól – 12.00 óráig a „Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház”-ban, amely a Civil Információs Centrum épületében, Szekszárd, Béla király tér 6. szám alatt található.

Minden hónap harmadik szerdai napján délelőtt 8.00-tól – 12.00 óráig a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál, régi nevén Munkaügyi Központban, Szekszárdon, a Találka tér 4. szám alatt, a 2. emeleti tárgyalóban.

 

Ezen kívül mindkét megye járási székhelyein is tartok ügyfélfogadásokat, általában a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál, illetve törzshivatalaiban (pl. Paks, Szigetvár, Siklós, Mohács), vagy családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál (pl. Dombóvár, Tamási, Tolna, Komló, Pécsvárad, Bóly, Sellye).

A járási ügyfélfogadások helyszíneiről és időpontjairól a www.egyenlobanasmod.hu honlapon, az „ügyfélfogadások” linkre kattintva lehet információhoz jutni.

 

Kérem, ha a szakszervezetükhöz forduló személy olyan panasszal keresi fel Önt, vagy munkatársait, hogy őt diszkrimináció érte, tehát a személyéhez fűződő tulajdonsága, adottsága miatt szenvedett el hátrányos megkülönböztetést, úgy szíveskedjék tájékoztatni őt arról, hogy szívesen állok a rendelkezésére és ha a hatósági eljárás előfeltételei fennállnak, úgy elő fogom segíteni, hogy a hátrányos helyzet megszűnjön, illetve az ügyfél számára megoldást találjunk a vele szemben tanúsított magatartásra, vagy az őt sértő intézkedésre!

 

 

Amennyiben a szakszervezetnek lesz olyan rendezvénye, amelyhez kapcsolódhat egy rövid előadás az Egyenlő Bánásmód Hatóságról, illetve az egyenlő bánásmód követelményéről, úgy ezt a tájékoztató előadást szívesen megtartanám a szakszervezeti tagok, illetve érdeklődők számára!

 

Az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen az ügyfélfogadási időn kívül is elérhető vagyok és egyeztethetjük az ügyfelekkel a személyes találkozás helyét és idejét:

 

Tel: 72/211-887

Mobil: 70/217-9323

E-mail: tolna@egyenlobanasmod.hu

Postacím: 7622 Pécs, Jókai Mór utca 39.

 

Mellékelem a 2019. január havi Baranya és Tolna megyei ügyfélfogadások helyszíneit és időpontjait tartalmazó tájékoztatót.

 

Boldog, eredményekben gazdag új esztendőt kívánok Önnek és munkatársainak!

 

Pécs, 2018. december 28.

 

 

Köszönettel:

 

Dr. Gajda Zoltán

egyenlőbánásmód-referens

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.                    email: ebh@egyenlobanasmod.hu

Telefon: 795-2975, fax: 795-0760                                         web: www.egyenlobanasmod.hu

Tolna – 2019 januári ügyfélfogadások

  1. január hónap

 

  1. Megye megnevezése: Tolna megye
  2. Egyenlőbánásmód-referens neve: Dr. Gajda Zoltán

 

Állandó ügyfélfogadási hely címe, elérhetősége Ügyfélfogadás időpontja

(év, hónap, nap, óra)

Ügyfél-fogadási órák száma
1. Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

Tel: 74/407-297

2019. január 02.

8.00-tól – 12.00 óráig

4
2. Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

Tel: 74/407-297

2019. január 09.

8.00-tól – 12.00 óráig

4
3. Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

7100 Szekszárd, Találka tér 4.

Tel: 74/419-145

2019. január 16.

8.00-tól – 12.00 óráig

4
4. Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

7100 Szekszárd, Dózsa György utca 1.

Tel: 74/510-780

2019. január 30.

8.30-tól – 12.30 óráig

4

 

Járási ügyfélfogadási hely címe, elérhetősége Ügyfélfogadás időpontja (év, hónap, nap, óra) Ügyfélfogadási órák száma
Tolna Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 96.

Tel: 74/540-711

2019. január 23.

8.00-tól – 12.00 óráig

4

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság – Dr. Gajda Zoltán egyenlőbánásmód-referens tájékoztató levele